POLÍTICA DE PRIVACITAT

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l'acceptació per part de l'Usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que malgrat que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquests llocs, tal com s'indica al nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament ( UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
El Responsable del tractament de les vostres dades és Oriol Vila Planas amb DNI 52167029Q i domicili al c/ Travessera de la Creu, 31, entrl. 4a, CP 17002 de la localitat de Girona (d'ara endavant, “IGLUMEDIA”).
Les nostres dades figuren al Avís Legal d'aquest web.< /p>

Principis que IGLUMEDIA aplicarà a la informació personal dels Interessats
En el tractament de dades personals dels Interessats, IGLUMEDIA aplicarà els principis següents que s'ajusten a les exigències de la normativa vigent de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t'informaré prèviament amb absoluta transparència.< /li>
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t'informaré del termini de conservació corresponent, a el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Amb el consentiment de l'interessat o atenent els interessos legítims d'IGLUMEDIA, utilitzarem les dades de l'interessat per dur a terme algunes de les següents accions basant-nos en la respectiva base de legitimació:< ul>

 • Atendre les trucades, emails o consultes dels nostres Clients i Usuaris.
 • Gestionar les reclamacions o queixes plantejades davant IGLUMÈDIA.
 • < b>Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
  Les dades personals proporcionades per l'interessat es conservaran mentre estigui vigent la relació i/o el contracte celebrat entre l'interessat i l'IGLUMEDIA i, un cop es produeixi la vostra informació finalització, seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
  En el cas que hagi consentit al seu tractament, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió, moment en què seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables .

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
  La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrites és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d'acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web (art. 6.1.a) del RGPD).

  A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
  Les dades personals de l'interessat podran ser cedides als destinataris següents:

  • Administracions públiques (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat, Diputacions) i jutjats i tribunals, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable.
  • Proveïdors que presten serveis a IGLUMEDIA relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d'encarregats del tractament, com per exemple, però no limitant-se a entitats financeres, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega o proveïdors de serveis relacionats amb l'atenció al client, advocats o gestories, bancs o entitats jurídiques o físiques vinculades a IGLUMÈDIA d'alguna manera.

  En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l'interessat hauran acreditat prèviament l'adopció de mesures adequades per a la correcta protecció d'aquests.

  ¿ Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

  En determinats supòsits l'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, IGLUMEDIA deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  En qualsevol dels casos anteriors, IGLUMEDIA comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l'interessat, IGLUMÈDIA us informarà sobre els destinataris esmentats. i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.

  L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb el seu situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim per IGLUMEDIA o un tercer, incloent-hi l'elaboració de perfils, per tal que IGLUMEDIA deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

  Així mateix, l'interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d'un contracte amb IGLUMÈDIA i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basa en el consentiment explícit de l'interessat.

  Finalment, l'interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

  Dades de tercers
  En el cas que l'interessat hagi proporcionat dades de caràcter personal de terceres persones, garanteix que les ha demanat lícitament i que ha subministrat a l'afectat la informació necessària sobre el tractament de les seves dades i es fa responsable de sol·licitar el consentiment del qualsevol afectat per a la cessió i tractament de les seves dades de caràcter personal per part d'IGLUMEDIA i dels destinataris contemplats en aquesta Política de Privadesa.

  Com pot exercir els seus drets?
  Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del vostre DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: info@iglumedia.com.

  Com hem obtingut les seves dades?
  Les dades personals que tracta IGLUMEDIA procedeixen del mateix Interessat a través dels formularis de recollida de dades implementades a la nostra Web.

  Vostè com a Usuari qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s'hagin d'introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-li el servei sol·licitat.

  Quines dades tractem?
  Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades identificatives (nom i cognoms, adreça, telèfon).
  • Dades de transaccions de béns i serveis rebudes o sol·licitades per l'afectat.
  • Qualsevol altra dada de caràcter personal necessària per a la correcta execució de la relació entre l'interessat i l'IGLUMEDIA.

  La negativa per part de l'interessat a facilitar-nos determinades dades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació entre aquest i IGLUMEDIA , veient-se afectada la prestació de serveis d'IGLUMEDIA. 'Responsable de Tractament'.

  Utilitzem cookies?
  Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'Usuari. L'Usuari pot configurar el vostre navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l'ús. Per obtenir més informació visiteu la nostra Política de Cookies.

  Quines mesures de seguretat apliquem?
  Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
  Algunes d'aquestes mesures són:

  • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
  • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
  • Control d'accés a les dades .
  • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

  Modificacions de la nostra Política de Privadesa
  Ocasionalment , IGLUMEDIA podrà realitzar modificacions i correccions a la seva Política de Privadesa. Si us plau, verifiqueu aquest apartat regularment per consultar els canvis que hi hagi hagut i de quina manera us poden afectar.